Calendar

Category:

November 2015
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
1
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
2
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
3
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
4
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
 4. Wednesday Night Dinner
5
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
6
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
 4. ACT
7
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
8
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
 4. Praying the News
9
 1. Upward
 2. Ghana Mission Trip
 3. BABC Indoor Soccer Camp
10
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
11
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Wednesday Night Dinner
12
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
13
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
14
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
15
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
16
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
17
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
18
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Wednesday Night Dinner
 4. Flowers for the Season
19
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
20
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
 4. High School Retreat
21
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
 4. High School Retreat
22
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
 4. High School Retreat
23
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
24
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
 4. Thanksgiving Family Celebration
25
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Wednesday Night Dinner
 4. Flowers for the Season
26
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
27
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
28
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
29
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
 4. Joy of Belonging at BRC
30
 1. Upward
 2. BABC Indoor Soccer Camp
 3. Flowers for the Season
12345